Ik verklaar en onderschrijf deze eed te zullen aanhouden met het beste van mijn vermogen gedurende de volledige duur van mijn politieke kandidatuur en alle daaruit voortvloeiende ambt(en):

 1. Ik zal de reeds bestaande democratische verworvenheden respecteren en verbeteren en mijn kennis en ervaringen delen met diegenen die mij zullen volgen.
 2. Ik zal ten allen tijde de belangen van de burgers die ik vertegenwoordig voor mijn persoonlijke belangen plaatsen.
 3. Ik zal beleidsbeslissingen en -lijnen steeds voorleggen aan een zo breed mogelijke groep burgers en de uitkomst van deze raadpleging respecteren, verdedigen en toepassen binnen mijn wettelijke mogelijkheden. Ook beleidsinitiatieven voortkomend uit datzelfde burgeroverleg zal ik als bindend beschouwen.
 4. Ik zal steeds alle informatie van publiek belang bekomen dankzij mijn politieke ambt op een snelle en publiek toegankelijke manier bekend maken, met uitzondering van:
 • Operationele informatie met een bijzonder en onafhankelijk aantoonbaar veiligheidsbelang.
 • Informatie uit de persoonlijke levenssfeer, ongeacht over wie het gaat.
 1. Bij twijfel zal ik steeds onafhankelijk advies inwinnen betreffende mogelijke geheimhouding. Ik zal echter steeds aannemen dat volledige transparantie de standaard is, geheimhouding de uitzondering.
 2. Ik zal geen kennis veinzen, leugenachtige informatie verspreiden of op enige wijze belemmeren dat de burgers die ik vertegenwoordig correct en volledig geïnformeerd zijn. Waar nodig zal ik experten betrekken of onderzoek laten uitvoeren, waarbij alle bekomen informatie steeds volledig publiek bekend wordt gemaakt.
 3. Ik zal geen niet-publieke kennis of toegewezen beslissingsmacht gebruiken om zelf rijkdom of bijkomende macht te verwerven of individuele voordelen aan iemand te geven. Ik zal elk potentiële belangenvermenging, corruptie of vermoeden van corruptie bij mezelf of anderen steeds onmiddellijk kenbaar maken en er krachtdadig tegen optreden.
 4. Ik stel daden die een reële impact hebben op mensenlevens. Mijn verantwoordelijkheden omvatten dan ook alle neveneffecten die voortvloeien uit mijn handelingen.
 5. Ik zal onder geen enkele omstandigheden wetten uitvaardigen die invloed hebben op het politieke beslissingsproces zelf, politieke ambtstermijnen of vergoedingen zonder een expliciet door burgers gestemde goedkeuring.
 6. Ik zal politiek bedrijven met het oog op de verdere toekomst van de mensheid, waarbij een betere leefwereld voor de volgende generaties steeds voorrang krijgt op korte termijn voordeel voor deze.
 7. Indien ik - onder druk of op eender welke wijze - niet kan voldoen aan deze eed, dan zal ik op eervolle wijze ontslag nemen uit mijn politieke ambt of mijn kandidaatstelling opgeven, eerder dan afbreuk te doen aan deze democratische principes.

Door het aanvaarden en uitvoeren van deze eed, werk ik mee aan het eerherstel van het politieke ambt en zal ik de voortdurende dankbaarheid van de burgers die ik vertegenwoordig bekomen.